Smlouva o nájmu bytu

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Nájemní smlouvou přenechává pronajímatel nájemci byt k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje za něj pronajímateli platit smluvenou úplatu. Obsahu nájemní smlouvy je třeba vždy věnovat zvýšenou pozornost – zejména je třeba zaměřit se na ustanovení, jejichž absence či nesprávnost může vést k neplatnosti smlouvy a k pozdějším komplikacím.
 

Kdy je tento vzor vhodný?

Nájemní vztah týkající se bytu se vždy řídí ustanoveními občanského zákoníku bez ohledu na postavení obou smluvních stran.

Nájemní vztah může být uzavřen na dobu určitou (s možností dohody o jejím prodloužení) anebo na dobu neurčitou. Není-li doba nájmu ve smlouvě dohodnuta, platí, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. V případě, že je nájemní vztah sjednán na dobu neurčitou, může jej pronajímatel ukončit výpovědí pouze ze zákonem stanovených důvodů (v některých případech navíc s přivolením soudu) a se zajištěním bytové náhrady, naproti tomu nájemce může nájemní smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu anebo bez jeho udání – nájem bytu je chráněn (zákon zvýhodňuje nájemce).

 

Jak tento vzor použít?

Smlouva o nájmu bytu musí mít písemnou formu, musí obsahovat označení smluvních stran, označení pronajímaného bytu, jeho příslušenství a rozsah jejich užívání (byt je třeba přesně specifikovat – nejlépe jej označit číslem bytu, číslem popisným budovy, ve kterém se byt nachází, parcelním číslem pozemku, na kterém je budova postavena, označením katastrálního území obce, popřípadě části obce, popsat velikost bytu, kategorie apod.).

Ze smlouvy musí jednoznačně vyplývat, kolik činí samotné nájemné a kolik platba za související služby (úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu nesmí být v nájemném nikdy zahrnuta). 

Při nedodržení těchto zákonem stanovených náležitostí bude smlouva neplatná. V nájemní smlouvě je dále vhodné sjednat způsob a splatnost nájemného a služeb s nájmem spojených a dále možnost byt dále podnajmout (podrobněji dále).  V nájemní smlouvě může být rovněž zanesen požadavek pronajímatele na složení kauce. Nájemní smlouva by měla být vyhotovena alespoň ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno podepsané vyhotovení.Přihlásit