Postoupení práv vyplývajících ze záruky

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2021 Obsah červencového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Kupujete věc od nepodnikatele, která sice již není nová, ale stále je v záruce? Následující vzor vám může pomoci, abyste ze záruky mohli profitovat i vy.

Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud je prodávajícím podnikatel, odpovídá spotřebiteli podle přísnějších pravidel, než když se koupě uskutečňuje mezi dvěma spotřebiteli. Podle rozšířené představy přechází práva spojená se zárukou automaticky i po dalším prodeji věci. Ve skutečnosti tomu tak není. Práva z odpovědnosti za vady v podobě záruky a rozporu s kupní smlouvou se neváží na věc jako takovou, jedná se o práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy. Pokud chce spotřebitel věc prodat, může při splnění určitých podmínek na kupujícího práva ze záruky převést. Není to nicméně jeho povinností. Případný převod práv ze záruky nezbavuje prodávajícího spotřebitele odpovědnosti vůči novému kupujícímu. Převod práv je nicméně pro nového kupujícího výhodný.

 

Jak tento vzor použít?

Převod práv, která vyplývají ze záruky, lze provést tzv. postoupením pohledávky. Postoupit je možné jednak právo z vady již existující (nárok, který má nynější prodávající spotřebitel vůči podnikateli, který mu věc prodal), jednak z vad, které by se na věci mohly vyskytnout v budoucnu a na které se vztahuje záruka.

Postoupení pohledávky vyžaduje písemnou formu a vzhledem k tomu, že se často bude jednat o pohledávku, která vznikne teprve v budoucnu, pokud se na věci projeví vada, je třeba věnovat náležitou pozornost určitosti smlouvy o postoupení.

Smlouva má dvě strany: postupitele (osoba, která prodává věc, na kterou se vztahuje záruka) a postupníka (kupující věci). Důležitá je také osoba dlužníka, tím je podnikatel, který prodal věc postupiteli. Postupitel tedy smlouvou převádí své nároky ze záruky vůči dlužníkovi na postupníka.

Ve smlouvě je třeba jednoznačně vymezit osoby postupitele, postupníka a dlužníka a také nárok, který se převádí – tedy práva z odpovědnosti za vady.

Postoupení se může uskutečnit jak bezplatně, tak i za úplatu.

 

Upozornění

Provádět postoupení pohledávky popsané v tomto vzoru je vhodné zejména tam, kde je záruční list či prodejní doklad vystaven na jméno postupníka.

Pohledávku nelze postoupit, pokud by takový postup odporoval předchozí dohodě postupitele s dlužníkem. Pokud si tedy např. internetový obchod do smluvních podmínek vloží ujednání, že záruku nelze převádět dále, je třeba to respektovat. Jinak lze pohledávku postoupit i bez souhlasu dlužníka.

Ačkoliv není pro platnost smlouvy nutné podpisy úředně ověřovat, je to vhodné zvláště u věcí vysoké hodnoty. Postupitel je povinen dlužníka o postoupení pohledávky informovat, popř. mu postupník musí tuto skutečnost prokázat (např. smlouvou), aby se mohl dožadovat plnění, jakým je třeba záruční oprava. Ověření podpisu provede za mírný poplatek notář, obecní úřad nebo většina pošt.

Postoupení pohledávky může mít podobu samostatné smlouvy, ale lze jej vložit i přímo do kupní smlouvy.

 

Důležité zákony a dokumenty

  • Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., (§ 524–530)

 

Obecná doporučení

Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné datovat a vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vyhotovit alespoň ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran by měla obdržet jedno podepsané vyhotovení. Přikládáte-li ke smlouvě přílohy, je vhodné je pod textem smlouvy uvést názvem a případně tyto očíslovat.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

 

Vzor
postupitel (jméno a příjmení, datum narození, adresa)
a
postupník (jméno a příjmení, datum narození, adresa)
uzavírají dne … v ….. (místo) v souladu s § 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, následující smlouvu o postoupení pohledávky.
I.
Postupitel prohlašuje, že dne  … zakoupil v postavení spotřebitele od společnosti Moje Elektro, s.r.o.,  IČ: 1234567, se sídlem Mokrá 8, Rybníkov (dále jen dlužník), mobilní telefon značky Super Phone, model Ultra, IMEI: 12345678910, jak vyplývá ze záručního listu, který je vystaven na jméno postupitele. Postupitel a postupník shodně prohlašují,
že nadepsaný mobilní telefon se stal na základě kupní smlouvy mezi postupitelem a postupníkem ze dne …majetkem postupníka.
II.
Postupitel touto smlouvou postupuje veškerá práva, současná i budoucí, ze záruční odpovědnosti za vady nadepsaného mobilního telefonu (včetně práv vyplývajících z rozporu s kupní smlouvou), jež má nebo bude mít vůči dlužníkovi. Postupitel se zavazuje předat postupníkovi záruční list vydaný dlužníkem. Postupitel prohlašuje, že postoupení pohledávky, jak je vymezena touto smlouvou, nebrání dohoda s dlužníkem.


                     ………………………………….              ………………………………….
                              podpis postupitele                              podpis postupníka

Přihlásit