Investiční abeceda I–Z

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 5/2024

Minulý díl našeho seriálu finanční gramotnosti se věnoval investiční abecedě, která vám pomůže proniknout do tajů investic. Dozvěděli jste se základní pojmy z první části abecedy a jste obeznámeni s tím, že akcie je cenným papírem, s nímž jsou spjata určitá práva, fondy jsou investičním nástrojem, který investorům usnadňuje investování, a také, že investiční horizont je období, po něž držíte určitou investici. Nyní se podíváme na pojmy z druhé části abecedy, tedy od písmene I až po Z.

Index

Finanční index je statistický ukazatel, který slouží k měření výkonnosti a změn hodnoty určité skupiny aktiv na finančním trhu. Tyto indexy obvykle zahrnují ceny akcií, dluhopisů nebo jiných aktiv určitých společností či sektorů. Finanční indexy jsou důležitým nástrojem pro investory, protože poskytují užitečné informace o tom, jak se vyvíjí trh a jaký je obecný trend v hodnotě určitých aktiv.

Existuje mnoho různých typů finančních indexů, z nichž každý může mít odlišnou metodologii a zaměření. Některé indexy sledují výkonnost určitého sektoru ekonomiky, jako jsou technologie, zdravotnictví nebo energetika. Jiné indexy mohou sledovat výkonnost určitého regionálního trhu, jako například indexy amerických, evropských či asijských akcií.

Finanční indexy jsou často využívány jako benchmarky pro srovnávání výkonnosti investičních portfolií. Investoři a správci aktiv často porovnávají výnos svých portfolií s výnosem relevantních finančních indexů, aby mohli posoudit své investiční strategie a výsledky.

Mezi nejznámější finanční indexy patří například S&P 500, Dow Jones Industrial Average, NASDAQ Composite (pro americké akcie), FTSE 100 (pro britské akcie), DAX (pro německé akcie) a Nikkei 225 (pro japonské akcie). Tyto indexy jsou často citovány v médiích a slouží jako důležitý nástroj pro sledování celkového vývoje finančních trhů.

Junk Bonds

Tzv. nezdravé dluhopisy, tedy dluhopisy, které nabízejí vysoký (zpravidla velmi vysoký) úrok, avšak s tím spojené také vysoké riziko. Tyto dluhopisy jsou často vydávány společnostmi, jež jsou vysoce zadlužené a kvůli této dluhové zátěži nemají již jiné možnosti financování. Investoři tak mohou mnoho získat, avšak také relativně lehce svou investici ztratit.

Komodita

Komoditou se rozumí zboží, které lze obchodovat na finančním trhu. Existuje velmi rozsáhlé spektrum komodit, jež se dělí do několika skupin, jako jsou energetické komodity či průmyslové kovy. Konkrétně sem lze tedy zařadit například ropu, zlato či platinu. Právě zlato, ale i kovy obecně jsou poté považovány za stabilní zajištění a těší se velké oblibě investorů, která pomáhá růstu cen.

Leverage

Tedy „páka“ nebo „pákový efekt“ označuje použití půjčených finančních prostředků k financování investic. Investor tedy použije nejen svůj vlastní kapitál, ale také vypůjčený, což zvyšuje potenciální výnosy, ale také případné ztráty. V nejhorším případě může u vysokého pákového efektu dojít ke ztrátě celého investičního portfolia.

Marže

Tzv. maržovým obchodováním se rozumí investování s vypůjčenými penězi. Investoři tak mohou investovat do produktů, na které aktuálně nemají dostatek prostředků. Následné využití těchto půjčených peněz vytváří pákový efekt (viz leverage). Počáteční marže je pak částka, která je nutná pro otevření pozice s pákovým efektem – může jít například o počáteční marži 5 %, ze které poté vychází pákový efekt 1 : 20.

Nominální hodnota

Také známá jako „jmenovitá hodnota“ je peněžní hodnotou, která je na ceninách přímo uvedena. Může se jednat například o částku, která je uvedena přímo na dluhopisu. Nominální hodnota je tedy stálá a určuje se přímo při vydání cenin. Měnit se však může tržní cena – ta se od nominální hodnoty často liší v závislosti na poptávce. V případě, že je o daný produkt (např. zmíněný dluhopis) zájem, bude jeho tržní hodnota vyšší než hodnota nominální. Když o produkt zájem není, bude tržní cena přinejmenším taková, jaká je nominální hodnota produktu.

Opce

Opce jsou jedním ze základních finančních nástrojů a jde o obchodovatelný smluvní kontrakt. Svým způsobem se dají považovat za synonymum k předkupnímu právu. Jejich účel spočívá v dohodě stran, kdy si jedna ze stran koupí právo v budoucnu nakoupit určitou věc za předem stanovenou cenu. Protože se jedná o právo, nikoliv povinnost, rovná se míra rizikovosti ceně, za kterou je dané právo koupeno a kupující tak nemůže přijít o více. V případě, že se opce stane nevýhodnou, oprávněná strana zboží nekoupí, případně pouze nevyužije opci a nakoupí za tržní cenu.

Portfolio

Ve světě investic tento pojem představuje soubor investičních aktiv, která drží investor. Portfolio může obsahovat akcie, dluhopisy, nemovitosti a další typy aktiv. Jeho složení je obvykle určeno investičními cíli a tolerancí k riziku investora.

NASDAQ

Je největší ryze elektronický burzovní trh v USA a druhá největší burza v USA (i na světě) celkem. Lze na něm obchodovat akcie (viz akcie), opce (viz opce) i futures kontrakty.

Rating

Rating je nezávislým hodnocením důvěryhodnosti dané investice. Zpravidla je prováděn ratingovými agenturami, jež poměřují mnoho aspektů, na základě kterých poté zjišťují výši rizika. Riziko je pravděpodobnost nežádoucích událostí, které mohou ovlivnit výsledek investice. Typy rizik zahrnují tržní riziko (riziko výkyvů cen na trhu), kreditní riziko (riziko, že emitent nedodrží své závazky) a likviditní riziko (riziko, že nebude možné prodat aktivum za spravedlivou cenu).

Short Selling

V doslovném překladu „krátký prodej“ je strategie, při které investor prodává aktivum, jehož není vlastníkem, v naději, že jeho cena klesne a může být později koupeno za nižší cenu. Jedná se tedy o spekulaci na pokles ceny akcií. „Short“ v tomto případě není označením doby, ale jde o investorský pojem, který označuje prodej cenných papírů, aniž by je investor vlastnil. Ztráta nebo zisk se určuje na základě cenového rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou.

Trader

Jedná se o aktivního obchodníka s cennými papíry na finančních trzích. Lze je dělit do dvou skupin. První z nich jsou soukromí tradeři, kteří obchodují s vlastním kapitálem a investují tak „za sebe“. Druhou skupinou jsou institucionální tradeři, kteří obchodují s kapitálem různých společností a jejich jménem. Může jít například o banky či poskytovatele finančních služeb. Institucionální tradeři mají zároveň více možností obchodování, které nejsou soukromým traderům dostupné.

Uplatnění

Také známé pod pojmem exekuce, avšak ve světě investic se tento pojem používá zejména v souvislosti s obchodováním s opcemi (viz opce). Exekucí se poté rozumí uplatnění práva – jde tedy o případy, kdy se opce po uplynutí smluvené doby ukáže jako výhodná a dojde tak k nákupu, případně prodeji za cenu smluvenou v opci. Existují dva typy uplatnění. Prvním je americký styl, kdy lze opci uplatnit kdykoliv až do doby expirace, druhým je evropský styl, kdy lze opci uplatnit pouze k datu její expirace.

Volatilita

Jde o míru variability cenových změn daného aktiva v čase, která je vyjádřena procentuálním rozsahem. Vyšší volatilita naznačuje vyšší míru rizika a nestability, zatímco nižší volatilita naznačuje relativní stabilitu. Čím vyšší je volatilita, tím větší pohyb ceny (v obou směrech) se očekává. Volatilita má také svůj index (VIX), který je někdy označován jako „index strachu“. Ten měří implicitní volatilitu opcí na americkém indexu S&P 500 (viz index).

Warranty

Jsou cenné papíry, které opravňují k nabytí podkladových aktiv (např. zlata, ropy, …). Majitel takového cenného papíru (warrantu) společně s ním získává právo koupit či prodat určité množství podkladového aktiva za předem stanovenou cenu v předem stanoveném termínu.

Xetra

Xetra je plně elektronické obchodní místo provozované Frankfurtskou burzou cenných papírů. Bylo zavedeno v listopadu roku 1997 jako místo rychlého a efektivního vypořádání obchodů s cennými papíry. Pomocí XETRy se obchoduje naprostá většina akcií (viz akcie) a ETF (viz ETF) na německé burze.

YTD

Je zkratkou spojení year-to-date, což označuje období od počátku roku ke dni výpočtu. Často se objevuje v souvislosti s poměřováním růstu či poklesu ceny.

Zpětný odkup akcií

Zpětným odkupem akcií se rozumí schopnost veřejně obchodovatelné společnosti odkoupit od investorů zpět své vlastní akcie. S každou zpětně odkoupenou akcií se zvyšuje zisk společnosti, zároveň se jedná o nástroj na stabilizaci ceny dané akcie, případně ke zvýšení její ceny.


Přihlásit