Pojištění odpovědnosti

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 9/2023

Při každodenních činnostech může docházet ke komplikacím, které přinášejí nepříjemné ne-očekávané výdaje. Možnou obranu pro případy, kdy se něco pokazí, nabízí pojištění odpovědnosti. Spotřebitelé pro tyto účely často využívají takzvanou „pojistku na blbost“. Ta pomůže třeba při vytopení souseda. Pro případ škody způsobené při pochybení v zaměstnání či při provozu dopravního prostředku je však nutné se poohlédnout po jiném pojistném produktu.

V občanském životě

Pojištění odpovědnosti občana či pojištění občanské odpovědnosti je název pojistného produktu, který je známější pod názvem pojistka na blbost. Jeho hlavním účelem je ochránit pojištěného před nečekanými náklady, kdy svojí nedbalostí způsobí újmu jiné osobě na jejím životě, zdraví či majetku. Škoda přitom může vzniknout i jiným způsobem než jednáním pojištěného, například vytopením sousedního bytu při poruše pračky, pádem části neudržované fasády na sousedovo auto, rozbitím okenní tabule při fotbalovém tréninku, případně mohou škodu způsobit děti pojištěného či jeho domácí mazlíček. Pojištění občanské odpovědnosti přitom kryje nejen osobu, jež pojištění sjednala, ale i škodu, kterou způsobí jiný člen její domácnosti. Pojistka na blbost se naopak zpravidla nebude vztahovat na škodu způsobenou na zapůjčených věcech či na škodu, kterou způsobí zaměstnanec svému zaměstnavateli na jemu svěřených hodnotách – zaměstnanec odpovídá za stav skladových zásob, popřípadě za svěřený pracovní notebook, telefon, vozidlo či jiné věci, jež mu zaměstnavatel svěřil pro potřeby výkonu zaměstnání. Ze zřejmých důvodů také nelze pojistit proti škodě, kterou pojištěný způsobí úmyslně.

V roce 2022 řešily pojišťovny více než 270 tisíc majetkových pojistných událostí za téměř 13 miliard korun.

Zdroj: Česká asociace pojišťoven

Rozsah pojištění se může lišit v závislosti na nabídce pojišťovny, zejména je v pojistných podmínkách nutné věnovat pozornost krytí škod, které způsobí osoba, jež v domácnosti pouze vypomáhá, například s úklidem, dále škodám plynoucím z legálně držené zbraně, z vlastnictví více nemovitostí nebo vzniklým během krátkodobého pobytu a při stavbě či rekonstrukci nemovitosti.

Velmi důležitým parametrem pojistné smlouvy je samozřejmě také výše pojistného krytí. Tu je vhodné nastavit s ohledem jednak na pravidelně prováděné aktivity, u nichž může častěji dojít k újmě jiných, a jednak na skutečnost, zda jsou v domácnosti zastoupeny děti či domácí mazlíčci a podobně. Za vyšší pojistné krytí si zájemci o pojištění připlatí, na druhé straně je nutné mít na paměti, že případnou újmu není vždy možné nahradit pouhou náhradou poškozené věci či například zaplacením opravy. Pokud při škodě došlo k újmě na zdraví, bude v některých případech nutné uhradit poškozenému i bolestné, náhradu za ušlý výdělek či ztížení společenského uplatnění. V jiných případech může zase náhrada újmy zahrnovat ušlý zisk.

Je také třeba zdůraznit, že z pojištění občanské odpovědnosti není možné hradit škodu, kterou způsobí člen domácnosti jinému členu téže domácnosti. Vždy z něj tedy bude hrazena škoda vzniklá třetí osobě, jež není členem domácnosti pojištěného. Pro pojištění vlastního majetku je tedy nutné sjednat jiný druh pojištění.

V zaměstnání

Odpovědnost za škodu způsobenou v zaměstnání zahrnuje zejména odpovědnost za věci svěřené zaměstnanci, ale také odpovědnost za škody na jiném majetku zaměstnavatele či za možná pochybení při výkonu pracovních povinností. Vzhledem k tomu, že zaměstnanec je v právu běžně považován za slabší stranu, požívá ve vztahu k zaměstnavateli vyšší míru právní ochrany. Robustnější ochrana práv zaměstnance se projevuje například v omezení výše škody, za niž zaměstnanec při výkonu zaměstnání odpovídá. Tento limit je zákonem stanoven na 4,5násobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.

Zákonná ochrana ve formě limitace výše škody se však neuplatní v případě, kdy zaměstnanec se zaměstnavatelem uzavřou dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty (dohodu o hmotné odpovědnosti) či dohodu o odpovědnosti za svěřené předměty. Dohody značně posilují postavení zaměstnavatele, který v případě zjištění škody nemusí vyšetřovat důvod vzniku škody ani viníka, ale může náhradu požadovat přímo po zaměstnanci, s nímž příslušnou dohodu podepsal.

Z hlediska zaměstnance zmíněné dohody mnoho výhod nepřinášejí, avšak často jsou podmínkou nástupu na některé pracovní pozice, typicky pokladní či vedoucí skladu. Zaměstnanec, který dohodu podepsal, se může své odpovědnosti zprostit zcela nebo z části jen tehdy, prokáže-li, že škodu způsobit nemohl, například tím, že poukáže na skutečného viníka.

Jak již bylo uvedeno, pojištění odpovědnosti v občanském životě zpravidla nekryje škody na zaměstnanci svěřených hodnotách či způsobené ztrátou věcí svěřených zaměstnanci. Pojišťovny pro tyto případy nabízejí zvláštní druh pojištění a některé dokonce zvýhodněné balíčky, které pamatují na oba druhy odpovědnosti. Cena pojištění se bude opět lišit v závislosti na výši maximálního pojistného plnění. Pojištění se může prodražit zejména v situaci, kdy zaměstnanec usiluje o pojištění odpovědnosti za případnou ztrátu či poškození svěřeného služebního automobilu.

Od roku 2024 bude nutné povinné ručení sjednat také u koloběžek s elektrickým motorem překračujících rychlost 25 kilometrů za hodinu nebo u těch, jež váží víc než 25 kilogramů a zároveň jezdí rychleji než 14 kilometrů za hodinu. Opatření plyne z evropské směrnice, která reaguje na zvýšenou četnost dopravních nehod s účastí elektrokoloběžek.

Z provozu vozidla

Pojištění známé pod poněkud nepřesným názvem povinné ručení je jedním z mála příkladů, kdy zákon určitým osobám stanoví povinnost uzavřít smlouvu. Tato povinnost je určena všem vlastníkům motorových vozidel a slouží k ochraně třetích osob, kterým je vyplaceno plnění v případech, kdy jim pojištěný způsobí škodu při provozu motorového vozidla – pojištěný zaviní dopravní nehodu, při níž poškodí vozidlo třetí osoby. Povinné ručení je nutné odlišit od takzvaného havarijního pojištění, z něhož pojištěný může čerpat zejména plnění na opravu vozidla, které bylo poškozeno vinou samotného pojištěného – pojištěný při vjezdu do garáže neodhadne vzdálenost a poškodí lak na boku svého vozidla.

Povinnost zaplatit povinné ručení vzniká nabytím vlastnictví vozidla, tedy zpravidla uzavřením kupní smlouvy. Neplatit povinné ručení se přitom nevyplácí, na dodržování zákonné povinnosti pojistit vozidlo totiž dohlíží Česká kancelář pojistitelů. V případě, že tato organizace zjistí, že vozidlo po určitou dobu nebylo řádně pojištěno, obešle vlastníka vozidla výzvou k úhradě dlužného pojištění a v krajním případě je oprávněna tuto částku vymáhat soudně.

Cenu povinného ručení ovlivňuje řada faktorů, a to charakteristika pojištěné osoby, vozidla či způsobu užívání vozidla. Na straně pojištěného mezi faktory ovlivňující cenu povinného ručení patří věk a doba trvání pojištění bez řešení pojistné události. U vozidla se pojišťovny zajímají především o objem motoru (zdvihový objem válců), výkon motoru či jeho pohon. Některé pojišťovny dále nabízejí zvláštní zvýhodněné pojištění, pokud je vozidlo využíváno příležitostně či sezónně, například u motocyklů, veteránů či kabrioletů.

Nad rámec minimálního povinného základu pojištění je vhodné věnovat pozornost také rozsáhlé nabídce doplňkového připojištění. To se může vztahovat k maximální výši pojistného plnění či připojištění pro případ nečekaných událostí, jako je poškození čelního skla automobilu, živelní pohromy (kroupy, záplavy), srážky se zvěří či vandalismus, nebo pro případ, kdy vozidlo na cestě vypoví službu a je potřeba jeho odtah či jiná asistenční služba.

pojišťovna
počet pojištěných vozidel
Allianz pojišťovna 1 090 280
Česká podnikatelská pojišťovna 1 456 359 
ČSOB pojišťovna 758 764 
Direct pojišťovna 472 255 
Generali Česká pojišťovna (do 21.12.2019 Česká pojišťovna) 2 197 764 
Hasičská vzájemná pojišťovna 71 572 
Kooperativa pojišťovna 1 623 889 
Pillow pojišťovna 126 217 
Slavia pojišťovna 200 388 
Uniqa pojišťovna 994 878
Pojišťovna VZP 60 015
LeasePlan Insurance 193
celkem 9 052 574
Zdroj: Česká kancelář pojistitelů
typ škody
ano / ne
při běžné každodenní činnosti ano
vytopením souseda či z jiných důvodů plynoucích z vedení domácnosti ano
na zdraví pojištěného ne
na vlastním majetku pojištěného ne
při rekreačním sportování ano
při krátkodobém pobytu ano
na základě odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti ano
na základě odpovědnosti z vlastnictví více nemovitostí ne
při používání legálně držené zbraně ne
škodu způsobila osoba, která vypomáhá v domácnosti ano
škodu způsobil domácí mazlíček ano
v důsledku svépomocných stavebních úprav ano
pochybením v zaměstnání, například vyrobením zmetku ne
při provozu dopravního prostředku ne
úmyslným jednáním ne
Rozsah pojištění vždy záleží na konkrétních podmínkách pojistné smlouvy a může se od výše uvedeného přehledu lišit.


Přihlásit