Jak na dotace

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 7/2023

Situace na energetickém trhu si od domácností vyžádala přehodnocení dosavadních zvyklostí. Z důvodu narůstajících cen energií byli spotřebitelé často nuceni upravit především svoji spotřebu. U mnoha domácností však další úspora není při zachování důstojných životních podmínek možná. V takovém případě se spotřebitelům nabízí technická opatření jako zateplení domů nebo instalace fotovoltaické elektrárny či tepelného čerpadla. Pro tyto investice je navíc možné využít státní podporu. V tomto článku nabízíme zásadní informace o dostupných dotačních titulech.

V současné době se stále uplatňuje dočasný cenový strop na dodávky elektřiny a plynu. Nicméně dodavatelé zareagovali na částečnou stabilizaci trhu a již nabízejí smlouvy s cenami pod tímto stropem. Spotřebitelé ale nemají vyhráno. Situace na evropském energetickém trhu je z hlediska budoucích cen nadále obtížně předvídatelná. Pochybnosti se vznášejí zejména nad tím, zda Evropa bude schopna svou poptávku po elektřině uspokojit ze stabilních zdrojů. Spotřebitelům tak lze jen doporučit, aby tam, kde ještě mají rezervy, snížili svou spotřebu a dále zmenšili energetické ztráty vhodnými opatřeními.

Výměna oken v programu Nová zelená úsporám light

 • výměna stávajících oken ve vytápěných místnostech, včetně střešních oken a balkónových dveří
 • 12 000 Kč na jeden kus výplně
 • maximálně 150 000 Kč
 • finanční prostředky je možné čerpat předem

Nejdříve rozmýšlejte

Plánovaná technická opatření by měla přinést především takové úspory, aby se vynaložená investice v delším časovém horizontu vyplatila. Lákavá je například výroba elektřiny vlastní fotovoltaickou elektrárnou, ale ne každému se vynaložená investice vzhledem k poloze domu, technickým či územním omezením v uspokojivé době navrátí. Proto je vhodné veškerá opatření předem konzultovat s odborníkem. Při konzultaci s odborníky spojenými s konkrétními dodavateli technologií je však třeba obezřetnosti. Mohou totiž preferovat určitá řešení spojená právě s těmito dodavateli. Podporu při zpracování vhodného projektu nabízí mimo jiné Program úspory energie s rozumem Ministerstva průmyslu a obchodu. Majitelům rodinných a bytových domů se v rámci programu dostane poradenství od odborného garanta, který podle možností konkrétní budovy navrhne vhodná opatření. Na posouzení energeticky úsporného projektu lze navíc využít neinvestiční podpory ze Státního programu na podporu úspor energie (program EFEKT) s názvem „Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe“. Dotaci na projektovou přípravu, energetické zhodnocení, ale i odborný technický dozor ve výši 5000 až 35 000 Kč lze získat také v dotačním programu Nová zelená úsporám od Ministerstva životního prostředí.

Dotační programy

Hlavním dotačním programem pro spotřebitele je právě zmíněná Nová zelená úsporám, kterou administruje Státní fond životního prostředí. Program je určen široké veřejnosti a zaměřuje se i na nízkopříjmové domácnosti. Dotaci lze získat na stavbu či rekonstrukci domu s cílem dosáhnout energetických úsporných opatření v rodinných a bytových domech. Podporovaná opatření zahrnují zateplení, dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva, pořízení fotovoltaických systémů či zachytávání a využívání dešťové a odpadní vody. Nutné je počítat s finanční spoluúčastí. Spotřebitelé nejprve projekt hradí sami a podporu obdrží na účet až poté, co stavbu či rekonstrukci ukončí a provedená opatření řádně doloží. Nicméně v některých případech je možné projekt rozdělit na etapy, a ty realizovat postupně, včetně výplaty podpory. Výše podpory, kterou mohou spotřebitelé získat, dosahuje až 50 % z ceny projektu. V případě, že je navrhované opatření svým rozsahem větší, nebo pokud spotřebitelé žádají o podporu zahrnující více úsporných opatření, mohou navíc získat motivační bonus. Na další příspěvek mohou dosáhnout také domácnosti v hospodářsky a sociálně znevýhodněných obcích.

Od ledna mohou senioři a domácnosti ohrožené energetickou chudobou žádat rovněž o podporu ve zjednodušeném programu Nová zelená úsporám light. Jeho smyslem je podpořit snadno a rychle realizovatelná úsporná opatření jako je výměna vchodových dveří, zateplení podlahy, stropu či střechy nebo výměna oken. V rámci programu Nová zelená úsporám light mohou o podporu žádat vlastníci či spoluvlastníci rodinného domu nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci (chaty), kteří jsou v uvedeném objektu trvale hlášeni, a to nejpozději od 12. září 2022. Podmínkou úspěšné žádosti je skutečnost, že žadatel ke dni podání žádosti o dotaci buď pobírá starobní či invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení. Žádat je možné o dotaci ve výši 6000 až 240 000 Kč.

7 kroků k získání dotace

 1. výběr a seznámení se s podmínkami dotačního programu
 2. příprava projektu a nezbytných podkladů
 3. vyplnění elektronické žádosti
 4. schválení
 5. výběr dozoru, dodavatele, výrobků a materiálů
 6. doložení prací
 7. výplata dotace

Jak na to?

Pokud si spotřebitel vybral z nabízených dotačních programů a ověřil si, že se program hodí na zamýšlený projekt, přichází na řadu samotná žádost o dotaci. Předtím by se však spotřebitelé měli ujistit, že mají k dispozici veškeré požadované podklady. Ty mohou zahrnovat například odborný posudek. Žádosti se vyplňují a podávají elektronicky na webu novazelenausporam.cz. Pro jejich podání je nezbytná elektronická identifikace prostřednictvím identity občana. Tu je možné získat na Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci. Spotřebitelé však mohou podáním žádosti pověřit i jinou osobu. Po odeslání žádosti a doručení všech podkladů Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) prověří splnění dodržení formálních požadavků žádosti i technických požadavků projektu. Pokud je vše v pořádku, spotřebitel obdrží akceptační dopis. V opačném případě SFŽP vyzve k odstranění nedostatků či k doplnění žádosti. Od obdržení akceptačního dopisu spotřebitelům běží lhůta 24 až 36 měsíců, v níž je nutné projekt realizovat a také doložit. Poté přichází na řadu samotná realizace projektu.

U některých žádostí, například u zateplení stávajícího domu či novostavby, je však nejprve nutné zajistit odborný technický dozor. Spotřebitelé by měli věnovat náležitou pozornost výběru dodavatelů a použitých výrobků či materiálů. Ve výběru mohou pomoci zkušenosti a recenze jiných zákazníků. Rovněž je vhodné ověřit, zda dodavatel není účastníkem insolvenčního řízení na straně dlužníka. Insolvenční rejstřík je dostupný na webu justice.cz. Smlouva o dílo uzavřená s dodavatelem by měla podrobně specifikovat potřebné práce, použité materiály či výrobky, přesně stanovené dodací lhůty a způsob předání díla. Spotřebitelé by dodavateli neměli hradit celý projekt předem, ve smlouvě se proto nabízí projekt rozdělit do několika fází s průběžnými úhradami. Po skončení prací je vhodné dílo převzít za přítomnosti odborného technického dozoru a po důkladné prohlídce. Pro výplatu dotace bude následně nutné doložit realizaci projektu požadovanými dokumenty. Pokud nejsou shledány žádné nedostatky, mohou se spotřebitelé těšit na výplatu podpory na svůj účet.

Novinky v letošním roce

S ohledem na deklarovaný požadavek snižování závislosti domácností na plynu připravilo Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí dotaci na výměnu starých plynových kotlů. Doposud bylo možné žádat o dotace pouze při výměně kotlů a kamen na pevná paliva. Od září letošního roku bude možné podávat žádosti o dotaci na výměnu plynových kotlů a topidel starších dvaceti let za tepelná čerpadla. Podmínkou přiznání podpory bude alespoň částečně zateplený dům. Domácnosti, které tuto podmínku nesplňují, nicméně mohou žádost o dotaci na výměnu kotle spojit s žádostí o dotaci na zateplení fasády domu.

Další změny v programu Nová zelená úsporám rovněž zahrnují revizi podpory u tepelných čerpadel. Na pořízení tepelných čerpadel typu země–voda s plošným kolektorem bude nově možné získat 140 000 Kč. Program dále nově podpoří individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu.

Novinky pro nadcházející etapu přidělování dotací z programu Nová zelená úsporám, jenž začne v září letošního roku, reagují také na vysokou poptávku po dotacích na fotovoltaiku. Státní fond životního prostředí měsíčně vyřizuje tisíce žádostí o podporu týkajících se fotovoltaických systémů, a proto ministerstvo přišlo se zjednodušeným administrativním procesem. U žádostí týkajících se pořízení fotovoltaické elektrárny již nadále nebude zapotřebí dokládat projektovou dokumentaci, ale postačí pouze vyhodnocení úspor a přínosů projektu. Rovněž dojde ke sjednocení základní podpory bez ohledu na instalovaný měnič, maximální výše dotace 200 000 Kč zůstává zachována.


Přihlásit