Jak testujeme sterilované okurky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • hmotnostní rozbor: 20 %
  • senzorické hodnocení: 35 %
  • zbožíznalecké posouzení: 25 %
  • fyz.-chem. zkoušky: 20 %

Senzorické hodnocení provedl panel 12 zkušených hodnotitelů. Před začátkem hodnocení byli hodnotitelé seznámeni s hodnoticím dotazníkem a se smyslovými požadavky pro sterilované okurky. Pro senzorické hodnocení příslušných deskriptorů (vzhled nálevu, barva plodů, tvar a velikostní vyrovnanost plodů, příjemnost vůně okurek, konzistence okurek, příjemnost chuti okurek, celkové hodnocení) byla použita profilová metoda, nevyhovující znaky byly posouzeny metodou slovního popisu.

Zbožíznalecké posouzení vycházelo z požadavků přílohy č. 8 k vyhlášce č. 397/2021 Sb., uvádějící požadavky na jakost sterilovaných okurek a maximální povolený výskyt odchylek ve vzorku 20 okurek. Laboratoř na vzorku sestaveném z obsahu několika sklenic počítala kusy s odchylkami definovanými v příloze vyhlášky a také se kontrolovalo dodržení deklarované velikosti plodů.

Fyzikálně-chemické analýzy sestávaly ze dvou zkoušek. První z nich spočívala v měření tvrdosti okurek pomocí zařízení Instron 5544. Střih byl proveden pomocí čepele z nerezové oceli o tloušťce 3 mm (dle Warner-Bratzler, rychlost střihu 30 mm/min). Pro každý vzorek bylo provedeno 7 opakování. Maximální síla střihu (N) byla přepočtena na průřez okurky a vyjádřena v N/cm2. Druhou zkouškou bylo stanovení sacharinu v nálevu (vyjádřeno jako volný imid kyseliny o-sulfobenzoové) metodou kapilární izotachoforézy.

Hmotnostní rozbor začal stanovením celkové hmotnosti výrobku. Následovalo zvážení veškerého pevného obsahu po odkapání nálevu, poté byla stanovena hmotnost pouze sterilovaných okurek bez koření. Na základě zjištěných hmotností a deklarace na obalu byly vypočítány procentuální hmotností odchylky a porovnány s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 397/2021 Sb.

Přihlásit