Jak se testovalo

Nutriční kvalita

Složení výrobků bylo posuzováno na základě zákonných požadavků německé legislativy. Výživa v práškové formě a v provedení připraveném ke konzumaci dále musí splňovat požadavky nařízení č. 2016/127 EU. Část tohoto nařízení ošetřující hypoalergenní výživu vstoupila v platnost 22. února 2022. V době, kdy probíhal nákup zboží do testu, byly v obchodních regálech pouze hypoalergenní produkty ze starších výrobních šarží. Z toho důvodu hodnotitelé při známkování vycházeli ze zákonných požadavků vyhlášky o dietetických potravinách, která se věnuje také dětské výživě.

Kontrolovány byly hladiny základních složek mlék – bílkovin, tuků, sušiny, vody, popela a různých (nejen) minerálních látek (vápníku, fosforu, hořčíku, sodíku, draslíku, železa, zinku, jódu, mědi, selenu). Nad rámec zákonných požadavků byly produktům udělovány záporné body v případě zjištění nízkého nebo nulového množství důležité polynenasycené mastné kyseliny arachidonové.

V rámci zkoušek nutriční kvality byly provedeny následující analýzy:

  • Stanovení spektra mastných kyselin po extrakci tuku podle metod Německé výzkumné společnosti (DFG).
  • Měření obsahu cukru pomocí metod vysokoúčinné kapalinové chromatografie. V případě laktózy byla využita metoda HPLC-RI. Obsah sacharózy, glukózy, fruktózy a maltózy byl stanoven pomocí analýzy HPAEC-PAD.
  • Celkový podíl sacharidů byl vypočítán po odečtení procentuálního součtu vody, popela, tuku, hrubých bílkovin a vlákniny.
  • V případě odchylek ve výpočtu zastoupení sacharidů byl pomocí enzymatické metody zjišťován obsah škrobu. V žádném vzorku nicméně nebyl detekovatelný.
  • Kapalinová chromatografie HPLC sloužila k detekci vitamínu A. Ke zjištění vitamínu B12, cholinu a kyseliny listové byla využita kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií.

Nežádoucí látky

Laboratorní zkoumání odhalovalo i látky škodící zdraví. Pátralo se po chlorečnanech, chloristanech a také tzv. procesních kontaminantech, jako je 3-MCPD a glycidyl estery. Pozornost laboratorních pracovníků se soustředila rovněž na nasycené uhlovodíky minerálních olejů MOSH a MOAH. Druhá zmiňovaná látka nebyla v žádném produktu detekována, v tabulce proto najdete pouze hodnocení obsahu MOSH.

K dalším zjišťovaným látkám patřily těžké kovy, bisfenol A a aflatoxin M1. Bisfenol ani aflatoxin naštěstí nebyl odhalen v žádném vzorku.

Použity byly následující metody:

  •  olovo, kadmium a aflatoxin M1: metody ASU
  •  chlorečnany a chloristany: kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií
  •  3-MCPD a glycidyl estery: metody Německé výzkumné společnosti (DFG)
  •  MOSH a MOAH: plynová a kapalinová chromatografie
  •  bisfenol A: kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií.

 

Mikrobiologická kvalita

Laboratoř zjišťovala přítomnost mnoha škodlivých mikroorganismů, jako je např. Salmonella, stafylokoky, enterobakterie, Listeria monocytogenes nebo Bacillus cereus. Analýza se řídila metodami ASU.

Další šetření odhalovalo výskyt bakterií Clostridium a Cronobacter. Ukázalo se, že všechny výrobky byly po mikrobiologické stránce bezvadné.

Balení

Hodnotitelé ověřovali neporušenost obalů. Známkovaly se uvedené informace a pokyny k likvidaci obalových materiálů. Tři odborníci zkoumali snadnost otevírání obalů, vyjímání obsahu a jednoduchost opětovného uzavření. Spočítalo se také množství vyprodukovaného odpadu, který vznikne po měsíčním krmení daným výrobkem.

Deklarace

Uvedené údaje na obalu musely být úplné a správné. Srovnávaly se deklarované a skutečné nutriční hodnoty. Zkoumání neunikly pokyny k přípravě a skladování. Snížené známky byly udělovány za nepřesné nebo nesrozumitelné informace. Na konečném hodnocení se podílela i čitelnost textu.

Přihlásit