Jak testujeme černé čaje

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • žádoucí látky: 25 %
  • senzorické hodnocení: 35 %
  • pesticidy: 15 %
  • nežádoucí látky: 15 %
  • obal a deklarace: 10 %

Celkové hodnocení je limitováno dostatečným a horším hodnocením obsahu nežádoucích látek a pesticidů.

V rámci stanovení žádoucích látek jsme zjišťovali obsah kofeinu a theobrominu. Obě sloučeniny jsme měřili v sypaném čaji metodou vysokovýkonnou kapalinovou chromatografií s detekcí v diodovém poli. Dále jsme měřili antioxidační aktivitu. Stanovení antioxidační aktivity (vyjádřené v mg ekvivalentu kyseliny askorbové/100g) jsme měřili v sypaném čaji metodou DPPH spektrofotometricky.

Zkoušky nežádoucích látek zahrnovaly analýzu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), konkrétně benzo[a]antracenu, benzo[b]fluoratenu, benzo[a]pyrenu a chryzenu. K měření PAH jsme využili metodu vysokovýkonné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí. Dále jsme metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí stanovovali množství antrachinonu.

Při analýze reziduí pesticidů jsme prověřovali přítomnost více než 600 látek za použití metod plynové chromatografie s hmotnostní detekcí a kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí.

Pro potřeby senzorického hodnocení jsme čaje připravili 800 ml nálevu podle návodu na krabičce. Pokud nebyl uveden objem hrníčku, byl použit 1 sáček na 200 ml vody, tedy 4 sáčky do 800 ml a pokud bylo uvedeno rozmezí doby louhování, byla použita střední hodnota. Pokaždé hodnotilo 10 hodnotitelů. Na pětibodové stupnici se známkovaly následující deskriptory: intenzita tmavé barvy, příjemnost vůně, intenzita hořké chuti, intenzita svíravé chuti, příjemnost chuti, celkový dojem a zároveň jsme zaznamenali případné komentáře.

V parametru obal a deklarace jsme sledovali, zda z údajů a obrázků na obalu jednoznačně vyplývá původ výrobku. Dále jsme hodnotili přítomnost některých dobrovolně uváděných informací: zemi původu suroviny, deklaraci použitých druhů čaje a přítomnost certifikátu udržitelné produkce surovin

Přihlásit