Jak testujeme kuchyňské papírové utěrky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • savost: 40 %
  • pevnost: 30 %
  • uvolňování papírových vláken: 15 %
  • kontakt s potravinami: 15 %

Pevnost jsme testovali na tažných přístrojích podle ISO 12654-4 v podélném směru návinu papíru, napříč a v místě perforace. Podle ISO 12654-5 jsme zkoušeli pevnost utěrek za mokra. Vzorky se před měřením ponoří na 15 sekund do vody a jejich pevnost se zjišťuje také v podélném i příčném směru. Cílem bylo zjistit, jestli lze utěrku utrhnout mokrýma rukama a také, jestli při utírání mokrých nečistot odolává utěrka rozpadnutí.

Savost neboli absorpce jsme testovali standardní metodou podle normy ISO 12625-8. Ke zkouškám jsme použili vždy 5 gramů vzorku. Savost sestávala z měření času potřebného k potopení vzorku do vody a rozdílu hmotnosti mezi suchým a mokrým papírem.

Uvolňování papírových vláken jsme zjišťovali, abychom se dopátrali životnosti a soudržnosti papírových utěrek. Použili jsme lepicí pásku, abychom z utěrky odstranili volná papírová vlákna. Tu jsme potom naskenovali a zjišťovali, kolik vláken na utěrku přilepilo.

Mikrobiologické zkoušky probíhaly na vzorcích utěrek o rozměrech 5 x 5 cm, které jsme umístili do Petriho misek spolu s agarem (SCA). Vzorky jsme nechali 48 hodin při teplotě 37°C, po skončení jsme počítali kolonie bakterií, které se na vzorku zformovaly.

Migrace neboli uvolňování chemických zjasňovačů jsme testovali dvoufázově. V první fázi se pod UV lampou zjišťovala fluorescence utěrek, tedy to, jak hodně přítomné optické zjasňovače odrážejí ultrafialové světlo podle ISO 2470-2. Vzorky, které jej odrážely ve vyšší míře, jsme dál podrobili testu migrace těchto látek do okolního prostředí. K měření fluorescence jsme použili Elrepho spektrofotometr.  Migraci chemikálií jsme zjišťovali podle SIST EN 648: 2007. Použili jsme vodu, simulované sliny, kyselinu a olej, které jsme použili jako nosič. Vzorky utěrek byly za přítomnosti každé z kapalin přitisknuty k referenčnímu papíru po dobu 10 minut a zatíženy. Dalších 24 referenční papíry schly bez přítomnosti světla. Po uplynutí této doby byly referenční papíry překontrolovány pod UV lampou, zdali došlo k přenosu optických zjasňovačů a ohodnoceny na bodové škále.

Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem.

Přihlásit