Jak testujeme mleté skořice

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • silice: 30 %
  • fyzikálně-chem. parametry: 25 %
  • senzorické hodnocení: 20 %
  • nežádoucí látky: 20 %
  • mikrobiologie: 5 %

Množství silic jsme stanovili volumetricky po pětihodinové destilaci skořice.

Pro senzorické hodnocení jsme použili popisnou metodu. Při ní hodnotitelé ověřovali shodu vzorků se senzorickými vlastnostmi předepsanými přílohou 1 vyhlášky 398/2016 Sb.

V rámci hodnocení fyzikálně-chemických parametrů jsme posuzovali obsah vody a množství popela, písku přepočtené na množství sušiny. Obsah vody byl stanoven volumetricky dle normy DIN 10229:2000-08.  Množství popela jsme stanovovali gravimetricky po spálení vzorku, množství písku bylo zjištěno rovněž gravimetricky jako zbytek po rozpuštění popela v kyselině.

Mezi sledované nežádoucí látky jsme zařadili kumarin a aflatoxiny B1, B2, G1 a G2. Obsah kumarinu jsme zjišťovali pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí. Stejnou metodou byl měřen i obsah aflatoxinů.

Přihlásit