Jak testujeme

 • Použité přístroje
  Collisonův generátor částic aerosolu chloridu sodného, typ 4100/250/F, který je součástí přístroje MOORE’S, „vyrábí“ z vodného roztoku NaCl zkušební ovzduší o velikosti částic od 0,035 do cca 20 µm; vypočítaný aritmetický střední průměr částice ve zkušebním aerosolu je roven 0,6 µm.
  Přístroj pro měření koncentrace chloridu sodného MOORE’S, typ 1100, vybavený plamenovým fotometrem, který dokáže přesně stanovit průnik aerosolu NaCl v rozmezí od 0,0001 do 100 %.
  Laserový monitor částic GRIMM, model 1.108, měří okamžité koncentrace částic v rozmezí velikostí od 0,3 do 20 µm.
  Toto rozmezí je rozděleno do 15 velikostních frakcí. Naměřená data se v průběhu měření zaznamenávají na paměťovou kartu, ze které je lze po ukončení měření přenést do počítače a následně zpracovat za pomoci softwaru dodaným výrobcem.
 • Rozložení velikostí částic a koncentrace zkušebního aerosolu NaCl
  Měřeno přístrojem GRIMM; pro názornost uvádíme v grafu (poznámka: částice o průměru menším než 0,3 µm, které se ve zkušebním aerosolu také vyskytují, nejsou přístrojem zaznamenány).
  Z grafu je zřejmé, že koncentrace všech částic od 0,3 až po větších než 20 µm byla ve zkušebním aerosolu cca 10 000 µgm3 (10 mg/m3), přičemž částic větších než 20 µm bylo přítomno cca 1600 µg/m3 (1,6 mg/m3).
 • Měření účinnosti filtračního materiálu
  Zjišťovala se schopnost odstraňovat tuhé částice z procházejícího vzduchu (podrobnosti viz text testu).

Přihlásit