Jak testujeme instantní kakaa

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • obsah kakaa: 30 %
  • senzorické hodnocení: 30 %
  • obsah cukru: 20 %
  • nežádoucí látky: 10 %
  • obal a deklarace: 10 %

Obsah kakaa

Byl vypočítán podle ČSN 56 0578 z naměřených hodnot tukuprosté kakaové sušiny, vlhkosti a kakaového másla.

  • Tukuprostá kakaová sušina, byla stanovena na základě obsahu kofeinu a theobrominu metodou vysokovýkonné kapalinové chormatografie s detekce v UV a viditelném spektru.
  • Vlhkost byla stanovena gravimetricky
  • Kakaové máslo (tuk) bylo stanoveno extrakčně podle Soxhleta.

Senzorické hodnocení

Provedlo 10 hodnotitelů. Posuzovaly se celkový dojem; intenzita případných defektů a jejich popis; příjemnost chuti; intenzita kakaové chuti; intenzita sladké chuti; intenzita kakaové vůně; intenzita kakaové barvy.  Příjemnost jednotlivých parametrů byla známkována školní stupnicí od 1 do 5. Pro hodnocení intenzity byla použita pětistupňová škála, kde 1 představovala nejnižší a 5 nejvyšší intenzitu.

Příprava vzorků pro degustaci proběhla podle doporučení uvedeného na obale výrobku, podle doporučeného dávkování byly navážky přepočítány na 400 ml vzorku. Mléko bylo zahřáto na 40 °C, nalito cca 100 ml na navážený vzorek, rozmícháno, přilit zbytek mléka a opět rozmícháno.

Obsah cukru

Hodnotili jsme na základě informací uvedených v tabulce výživových údajů. Posuzovali jsme množství cukru ve 100 g samotné instantní směsi a také ve 200 ml nápoje připraveného podle návodu deklarovaného výrobcem.

Nežádoucí látky

Byly stanoveny za použití metody kapalinové chromatografie s fluorescenčním detektorem (ochratoxin A) a kapalinové/plynové chromatografie s fluorescenčním detektorem (minerální oleje).

Obal a deklarace

Hodnocení spočívalo v porovnání změřených a deklarovaných množství kakaa a soli.  Obsah soli byl stanoven metodou atomové absorpční spektrometrie.

Přihlásit