Jak testujeme sušená batolecí mléka

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • Nežádoucí látky: 100 %

Složení mastných kyselin jsme zjišťovali plynovou chromatografií s plamenově ionizační detekcí (GC-FID).

Obsah nasycených, nenasycených a transmastných kyselin se stanovoval výpočtem.

Obsah tuku se zjišťoval gravimetricky.

Ke stanovení obsahu kadmia a olova byla použita metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). K vyhodnocení jsme použili evropské nařízení č. 1881/2006, které stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách.

Obsah MCPD byl stanoven metodou plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC-MS). Naměřená množství jsme vyhodnocovali podle hranice tolerovatelného denního příjmu (TDI), které ve svém stanovisku vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

Přihlásit