Jak testujeme černý celý pepř

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • piperin: 20 %
  • esenciální oleje: 20 %
  • senzorické hodnocení: 20 %
  • nežádoucí látky: 20 %
  • fyzikálně chem. parametry: 15 %
  • mikrobiologie: 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Piperin

Obsah alkaloidu piperinu jsme zjišťovali kapalinovou chromatografií s detekcí diodového pole (LC DAD). Vyhláška č. 331/1997 Sb. stanoví minimální obsah piperinu v černém a bílém pepři, jak celém tak mletém na 4 % hmotnosti.

Esenciální oleje

Podíl esenciálních olejů (silic) jsme zjišťovali volumetricky podle DIN EN ISO 6571. vyhláška č. 331/ Sb. stanoví minimální limit pro jejich obsah u mletého černého pepře 0,8 % hmotnosti, u celého černého pepře 2 % hmotnosti.

Senzorické hodnocení

Smyslové požadavky na jakost (vzhled, barva, chuť, vůně a odchylky od standardu) se vyhodnocovaly podle vyhlášky č. 331/1997 Sb., příloha č. 2. Vůně se hodnotila opakovaným čicháním ke koření nasypaným v misce. Chuť se posuzovala přímým ochutnáváním malých množství koření.

Fyzikálně-chemické parametry

Celkový obsah popela, písku a vody bylo měřeno gravimetricky. Písek a popel v sušině se stanovoval výpočtem.

Nežádoucí látky

Těžké kovy, kadmium a olovo, jsme zjišťovali atomovou absorpční spektroskopií GF AAS. Množství mykotoxinů se měřilo kapalinovou chromatografií s fluorecsenční detekcí (LC-FLD).

Mikrobiologie

Výskyt bakterie Salmonella spp. zjišťovala kultivační metoda průkazu. Ke zjištění množství koliformních bakterií, potenciálně toxinogenních plísní a všech mikroorganismů dohromady jsme použili kultivační metodu počtu.

Přihlásit