Jak testujeme sterilované hrášky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • senzorické posouzení: 40 %
  • zbožíznalecké posouzení: 35 %
  • fyzikálně chem. parametry: 15 %
  • tvrdost: 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Zkoušky

  • Senzorické hodnocení parametrů vzhled/velikost/tvar, barva, konzistence, chuť/vůně, škrobnatost/moučnatost a celkový dojem bylo vyjádřeno známkami na stupnici od jedné do pěti.
  • Pro zbožíznalecké hodnocení byly hodnoceny následující vlastnosti: kvantifikace odchylek od smyslových požadavků definovaných vyhláškou č. 157/2003 Sb., zhodnocení velikostní vyrovnanosti hrášků, posouzení vad hrášků a nálevu, zhodnocení obalu z pohledu případných vad a náročnosti manipulace s výrobkem.
  • Obsahu soli byl stanoven pomocí atomové absorpční spektroskopie, celkový obsah kyselin vyjádřený jako kyselina octová byl proveden titrační metodu dle ČSN 56 0246, popela a minerálních nečistot dle ČSN 56 0246.
  • Tvrdost hrášku byla zjišťována pomocí penetrometru Instron dvěma druhy měření. V prvním se zaznamenávala maximální síla potřebná k proražení povrchových struktur hrášku, ve druhém měření síla potřebná k průniku do hloubky 3,5 mm uvnitř dužniny hrášku.
  • Stanovení obsahu vápníku bylo provedeno metodou atomové absorpční spektroskopie. Zhodnocení obsahu vápníku jako indikátoru použití vápenatých solí jako zpevňovače konzistence.
  • Hmotnost pevného podílu, tedy hmotnost hrášku po odkapání byla zjišťována vážkovou metodou dle ČSN 56 0246.

Přihlásit