Jak testujeme mleté sladké papriky

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
Barvivost 45 %, fyzikálně – chemické požadavky 30 %, nežádoucí látky 15 %, deklarace 10 %.

Barvivost
Barvivost v jednotkách ASTA dle standardu American Spice Trade Asociation. Metoda spočívá ve vyluhování papriky v acetonu a následném spektrofotometrickém měření barvy získaného roztoku.

Fyzikálně chemické požadavky
Popel
– je zbytek po žíhání vzorku v peci při vysokých teplotách, obvykle 550 °C (nebo podle typu matrice a příslušné komoditní normy). V podstatě se tak analyticky stanoví obsah veškerých anorganických látek ve vzorku. Pro posouzení shody s limity stanovenými ve vyhlášce se obsah popela přepočítává na obsah sušiny.

Písek – pískem se rozumí popel nerozpustný v kyselině. Jeho množství se zjišťuje tak, že se popel povaří s kyselinou chlorovodíkovou, zfiltruje se a znovu spálí.  Výsledkem jsou využitelné minerální látky (popel rozpustný v kyselině chlorovodíkové) a nevyužitelné látky, tedy to co se nerozpustilo v kyselině, ani nespálilo je písek. Pro posouzení shody s limity stanovenými ve vyhlášce se obsah písku přepočítává na obsah sušiny.

Sušina nebo vlhkost- pro zjištění celkového obsahu vody vzorek se suší v sušárně při normou dané navážce a teplotě až do stavu tzv. konstantní hmotnosti, kdy se dalším sušením již nesnižuje hmotnost vzorku. Celkový rozdíl v hmotnosti vzorku před a po sušení odpovídá obsah vody.

Nežádoucí látky
Obsah mykotoxinů (aflatoxin B1; suma aflatoxinů B1, B2, G1, G2; ochratoxin A) zjišťován metodou HPLC-MS/MS.
Obsah pesticidů byl zjišťován metodami GC-ECD, GC-FPD, GC-MSD,  GC-MSD (NCI),  LC-MS/MS.

Deklarace
Hmotnost byla získána jako průměrná hmotnost z 5 balení.

Přihlásit