Jak testujeme smart chůvičky

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení: přenos signálu 45 %, obsluha 25 %, bateriový provoz 10 %, zpracování a spotřeba 20 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Hodnocení

Při zkouškách byl kladen důraz na přenos spojení, který je klíčovou vlastností dětských elektronických chůviček. Zaměřili jsme se zejména na nechtěnou ztrátu signálu, respektive její prevenci. Pokud výrobek včas neupozornil na hraniční pásmo, v němž se rodiče pohybují, a kde hrozí ztráta signálu, snižovali jsme mu známku. Velkou pozornost jsme zaměřili také na kvalitu přenášeného zvuku i obrazu nebo kvalitu spojení a odolnost proti rušení. Na pomoc jsme si vzali i normu, kterou jsme využili při pádových zkouškách. Při těch jsme vycházeli z předpisu ČSN EN 60 065. Výrobky jsme padesátkrát nechali za použití zkušebního bubnu (válce) spadnout z výšky 80 cm. Pokud po těchto zkouškách měly defekty či byly nefunkční, snižovali jsme jim hodnocení úměrně charakteru poškození.

Výrobky jsme testovali také z hlediska uživatelské příjemnosti, kompletnosti návodu, srozumitelnosti ovládacích prvků nebo spotřeby energie.

Přenos zvuku a obrazu

Při testování kvality přenášenéhozvuku jsme měřiliminimální vysílačem zachycenou hladinu hlučnosti při minimálním i maximálním nastavení citlivosti a umístění zdroje hluku dva metry od zařízení. Měřili jsme tedy citlivost a možnost jejího nastavení. V metrové vzdálenosti jsme měřili také hlasitost přijímače při vysílání z prostředí o hlučnosti 75 dB (A). Kontrolovali jsme také, zda je zahájení vysílání doplněno i optickým upozorněním, například v případě hlučného prostředí. Subjektivně jsme také testovali kvalitu zvuku dětského křiku na přijímači, přičemž hodnocena byla dynamika a jasnost hudební nahrávky. Do testování jsme zahrnuli i měření šumu přijímače jdoucího naprázdno, tedy ve chvíli, kdy nepřijímá vysílání a je v pohotovosti. Zde je na místě zmínit rozdíl mezi klasickými chůvičkami a smart chůvičkami či mobilními aplikacemi, které fungují v závislosti na telefonní, respektive internetové síti. Vliv na kvalitu tohoto typu chůviček mají obecné a aktuální podmínky telefonního nebo internetového připojení.

Při testování kvality přenášeného obrazu testující hodnotili stav za světla i za tmy v dětském pokoji. Všechny monitory ukazovaly dostatečně jasný, barevný obraz. Při přenosu ze tmy byl obraz osvětlený infračervenou diodou černobílý.

Rušení
Odolnost vůči rušení je závislá především na použité technologii, frekvenci vysílání a na možnostech nastavení kanálů, respektive kódování. Jako nejvíce náchylné na rušení či „nabourání“ se ukázaly analogové FM chůvičky, zejména v pásmu 2,4 GHz, kde může probíhat komunikace množství dalších přístrojů či vysílaček. Digitální (DECT) chůvičky jsou z tohoto hlediska výhodnější. K rušení jsou náchylné také videochůvičky s technologií FHSS.

Dosah
Měření bylo prováděno v kancelářské budově z železobetonu a cihlovými či sádrokartonovými příčkami. Dosah byl měřen mezi patry. Změřené hodnoty jsou vhodné pouze pro relativní porovnání přístrojů mezi sebou. Absolutní hodnota maximálního dosahu je vzhledem k zásadnímu vlivu místa, kde je chůvička používána, nesmyslná. Výrobci uvádí zpravidla dosah do 300 metrů ve volném prostoru a 50 m uvnitř. Smart chůvičky  mají dosah daný dosahem použité technologie. Hodnoceno bylo přerušování hovoru, zkreslení a rušení zvuku, varování při přerušení hovoru, obnovení spojení při výpadku a chování při překročení dosahu.

Obsluha

Kategorie spadající do obsluhy testovali vždy tři lidé, jedna žena a dva muži. Do kategorie obsluha spadalo následující:

Návod k použití: testovali jsme úplnost, správnost, srozumitelnost, přehlednost.

Používání – přijímač: hodnoceno bylo, nakolik je i bez návodu zřetelné, který přístroj je vysílač a který přijímač, možnosti nošení (spona za pásek apod.), zámek kláves.

Ukazatele, ovládání a nastavení: zajímala nás intuitivnost ovládání, umístění tlačítek apod.

Uvedení do provozu: zkoušky se zaměřovaly na dvě oblasti. První byly přívodní kabely, u nichž jsme ověřovali, zda v případě dvou přívodních (nabíjecích) kabelů je možné je bez rizika zaměnit. Druhou oblastí bylo zapnutí, u něhož jsme zkoumali, zda při volbě kanálu po zapnutí či při výpadku signálu nedojde k nechtěnému vypnutí funkce dozoru. Přístroj by měl na nezapnutí dozorové funkce upozornit. Zajímalo nás také, zda může dojít k nechtěnému přepnutí kanálu při nošení chůvičky.

Dále jsme testovali chování při chybném nastavení kanálu, překročení dosahu, výpadku napájení či riziko jiných chyb obsluhy.

Kvalita zpracování

Odborníci hodnotili prostřednictvím prohlídky přístrojů následující aspekty: celková kvalita zpracování, bytelnost jednotlivých komponentů, spasování dílů – škvíry a otřepy, bytelnost vypínačů a ovládacích prvků, bezpečnost kontaktů zásuvek a zástrček, možnosti a snadnost výměny baterií. Dále byla hodnocena snadnost čištění.

Pádové zkoušky

50 pádů z výšky 80 cm podle ČSN EN 60 065.

Provozní doba a spotřeba elektrické energie:

Spotřeba přístrojů při hlídání i ve stavu stand-by. Model provozu stanovený pro celkovou spotřebu byl 2x týdně desetihodinové hlídání a 1x týdně dobití.

Přihlásit