Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Žádoucí látky 30 %, nežádoucí látky 30 %, informace na obalu 10 %, senzorické hodnocení 30 %.

Hodnocení spotřebních výrobků, kosmetiky a potravin

Hodnocení kvality je vyjádřeno pomocí váženého průměru dílčích hodnocení jednotlivých skupin zkoušek. U některých zkoušek je hodnocení omezeno hraniční hodnotou, tzv. limitem. Pokud dílčí hodnocení překročí danou hraniční hodnotu, zpravidla hodnocení dostatečně nebo nedostatečně, je touto hodnotou omezeno i celkové hodnocení; v takovém případě nemůže být hodnocení kvality lepší, případně může být jen o stupeň lepší, a to bez ohledu na vážený průměr. Limity jsou aplikovány především pro zkoušky zaměřené na bezpečnost a zdravotní nezávadnost, případně pro některá kritéria klíčová pro celkovou kvalitu výrobku.

Procenta uváděná u slovního hodnocení kvality a jednotlivých skupin zkoušek vyjadřují hodnotící míru splnění kvalitativních požadavků; u testů potravin, případně kosmetiky, tedy nevyjadřují obsah jednotlivých složek.

ŽÁDOUCÍ LÁTKY

Antioxidanty - spektrofotometrické stanovení je založeno na reakci antioxidantů ve vzorku se stabilním radikálem difenylpikrylhydrazylu (DPPH), kdy dochází k jeho redukci za vzniku difenylpikrylhydrazinu (DPPH-H). Reakce se projevuje poklesem absorbance při vlnové délce 517 nm. Měření probíhalo na mikrotitrační destičce, doba inkubace byla 15 minut. Antioxidační aktivita kávy byla vyjádřena jako ekvivalent kyseliny askorbové.

K určení celkového obsahu polyfenolů jsme využili modifikované mezinárodní normy ISO 14502-1:2005. Princip spočívá v reakci činidla s polyfenoly za vzniku modrého komplexu.

Analýza kofeinu v nálevu připraveném extrakcí kávy vodou byla provedena pomocí ultra-účinné kapalinové chromatografie ve spojení s vysokorozlišovacím hmotnostním spektrometrem Q-Exactive (Thermo Scientific, USA). Pro výpočet obsahu kofeinu ve vzorku se použila metoda standardního přídavku a výsledky byly přepočteny na pevný vzorek kávy.

NEŽÁDOUCÍ LÁTKY

Furan je ze vzorku izolován technikou mikroextrakce na tuhou fázi (SPME). Stanovení se pak provádí pomocí kapilární plynové chromatografie s využitím hmotnostně spektrometrického detektoru GC/TOF-MS. Pro výpočet obsahu furanu ve vzorku se používá metoda standardního přídavku.

Pro izolaci akrylamidu ze vzorku a odstranění interferujících látek se používá metoda QuEChERS. Stanovení se provádí vysokoúčinnou kapalinovou chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií (HPLC-MS/MS). Kvantifikace akrylamidu je provedena pomocí techniky izotopového zřeďování..

Vodný extrakt ochratoxinu A se přečistí pomocí imunoafinitní kolonky OCHRAPREP®. Pro analýzu se využívá ultra-účinné kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií (U-HPLC-MS/MS) s využitím přístroje QTRAP®5500 (Applied Biosystems).

SENZORICKÉ HODNOCENÍ

Jednotlivé kapsle hodnotilo 30 proškolených testujících. K tomu, aby byli do panelu vybráni, museli prokázat své zkušenosti s pitím černé kávy bez cukru a schopnost ji hodnotit. Vzorky se posuzovaly anonymně, extrémní hodnocení se nezapočítávala. Známka každé kapsle se skládá z hodnocení minimálně 24 testujících.

Přihlásit