Jak testujeme jahodové jogurty

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Senzorické hodnocení 30 %, ukazatel obsahu ovoce 25 %, mikrobiologie 25 %, aroma 10 %, deklarace 10 %.

 

Hodnocení spotřebních výrobků, kosmetiky a potravin

Hodnocení kvality je vyjádřeno pomocí váženého průměru dílčích hodnocení jednotlivých skupin zkoušek. U některých zkoušek je hodnocení omezeno hraniční hodnotou, tzv. limitem. Pokud dílčí hodnocení překročí danou hraniční hodnotu, zpravidla hodnocení dostatečně nebo nedostatečně, je touto hodnotou omezeno i celkové hodnocení; v takovém případě nemůže být hodnocení kvality lepší, případně může být jen o stupeň lepší, a to bez ohledu na vážený průměr. Limity jsou aplikovány především pro zkoušky zaměřené na bezpečnost a zdravotní nezávadnost, případně pro některá kritéria klíčová pro celkovou kvalitu výrobku.

Procenta uváděná u slovního hodnocení kvality a jednotlivých skupin zkoušek vyjadřují hodnotící míru splnění kvalitativních požadavků; u testů potravin, případně kosmetiky, tedy nevyjadřují obsah jednotlivých složek.

 

Předmět a cíl testu

Test byl zaměřen na hodnocení kvality jahodových jogurtů a ověřování správnosti deklarovaných údajů na obalu těchto výrobků. 

Cílem testu bylo zjistit, zda jogurty obsahují požadované množství charakteristických mikroorganismů stanovených vyhláškou č. 77/2003 Sb. a v případě jogurtů s bifidokulturou také vyhláškou stanovené množství bifidobakterií. Test se zaměřil i na možný výskyt nežádoucích kvasinek a plísní.

Dále byl v jogurtech zjišťován obsah sušiny, bílkovin a tuku. Souběžně s tím se zkoumalo, zda a v jakém množství bylo v jogurtech použito ovoce (jahody). Ověřovala se přítomnost přírodních či syntetických aromat.

Součástí testu bylo i senzorické hodnocení, tedy smyslové posuzování chuti, vůně, jogurtovosti a jahodovosti jednotlivých výrobků.

 

Použité chemické metody

V mikrobiologickém rozboru jogurtů byly použity následující zkušební metody:

ČSN ISO 7889 Jogurt – Stanovení počtu charakteristických mikroorganismů – Technika stanovení počtu kolonií při 37° Celsia.

ČSN ISO 29981 Mléčné výrobky – Stanovení počtu presumptivních bifidobakterií – Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37° Celsia.

ČSN ISO 21527-1 Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní – Část 1: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody vyšší než 0,95

Výsledky byly vždy průměrem ze dvou nezávislých stanovení.

Přítomnost kvasinek a plísní byla současně potvrzena i mikroskopickým pozorováním narostlých kolonií.

 

Pro stanovení obsahu sušiny, bílkovin a tuku byly použity tyto zkušební metody:

ČSN ISO 13580 Jogurt – Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)

ČSN ISO 8968-3 Mléko – Stanovení obsahu dusíku – Část 3: Metoda s blokovou mineralizací (Semi-mikro rychlá rutinní metoda)

ČSN 57 0530 Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků

 

Pro posouzení, zda jahodové vůně a chuti bylo dosaženo použitím ovoce či aromatu přírodního nebo syntetického původu byla použita analýza těkavých látek ve vzorcích jogurtů technikou mikroextrakce tuhou fází (SPME). A to ve variantě head-space (HS), kdy extrakce probíhá v prostoru nad vzorkem. Po inkubaci při 60° Celsia byly sloučeniny 10 minut extrahovány vlánem PDMS/CX/DVB a poté tepelně desorbovány v nástřikovém prostoru plynového chromatografu vybaveného vysokorozlišovacím hmotnostně spektrometrickým detektorem s analyzátorem doby letu (GC HRTOF MS). Pro vyhodnocení chromatografických záznamů byl použit ChromaTOF-HRT Software, verze 1.74 a pro následné statistické zpracování dat software Simca. Identifikace analytů byla provedena porovnáním naměřených spekter se záznamy uloženými v knihovně spekter Main NIST library z roku 2008 a porovnáním HR spektra s teoreticky vypočítaným spektrem analytu.

 

Přítomnost a podíl ovoce se zjišťovaly gravimetrickým stanovením obsahu hemicelulózy (v gramech/100 g výrobku).

 

Senzorické hodnocení jogurtů prováděla skupina devíti hodnotitelů dle požadavků normy ČSN ISO 8589 Senzorická analýza – Obecné pokyny pro uspořádání senzorického pracoviště. K hodnocení byla použita pětibodová intenzitní a hedonická stupnice podle ČSN ISO 4121:2009 Senzorická analýza – Obecné pokyny pro použití kvantitativních odpovědních stupnic. Byly hodnoceny hedonické deskriptory chuť, vůně, vzhled a textura. A dále intenzitní deskriptory: jogurtová chuť a vůně a jahodová chuť a vůně.

Přihlásit