Jak testujeme olivové oleje

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Peroxidové číslo 15 %, volné mastné kyseliny 15 %, pesticidy 15 %, polycyklické aromatické uhlovodíky 15 %, senzorické hodnocení 25 %, deklarace 15 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. Procenta vyjadřují míru splnění kvalitativních požadavků, nikoliv obsah jednotlivých složek.

Číslo kyselosti a peroxidové číslo: pro stanovení použita metoda dle Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 ve znění pozdějších předpisů.

Autenticita: použita hmotnostní spektrometrie v otevřeném prostoru s využitím iontového zdroje pro přímou analýzu v reálném čase ve spojení s vysokorozlišovacím hmotnostním spektrometrem s analyzátorem typu orbitální past (DART-Orbitrap-MS).

Mastné kyseliny: stanovení plynovou chromatografií s plamenově-ionizačním detektorem.

Pesticidy: stanovení plynovou chromatografií s hmotnostním detektorem.

Polycyklické aromatické uhlovodíky: stanovení plynovou chromatografií s hmotnostním detektorem.

Senzorické hodnocení: vzorky posouzeny panelem posuzovatelů školených podle normy ISO 8586; publikované hodnocení je výsledkem průměrného hodnocení celého panelu. Hodnocení probíhalo ve zkušební místnosti vybavené podle normy ISO 8589.

Deklarace: Kontrola obalu zaměřená na obsah, úplnost a správnost deklarovaných údajů.

Přihlásit