Jak testujeme černé čaje

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Nežádoucí látky 20 %, žádoucí látky 40 %, senzorické hodnocení 40 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. Procenta vyjadřují míru splnění kvalitativních požadavků, nikoliv obsah jednotlivých složek.

Nežádoucí látky

Polycyklické aromatické uhlovodíky a pesticidy: stanovení plynovou chromatografií s hmotnostním detektorem, kapalinovou chromatografií s hmotnostním detektorem, vysoko-účinnou kapalinovou chromatografií s fluorescenčním detektorem.

Žádoucí látky

Antioxidanty: stanovení antioxidační aktivity spektrofotometrickou metodou založenou na inaktivaci stabilních syntetických volných radikálů DPPH; kofein: pro stanovení obsahu použit iontový zdroj pro přímou analýzu v reálném čase (DART) ve spojení s vysokorozlišovacím hmotnostním spektrometrem s analyzátorem doby letu iontů (TOFMS). Kvantifikace proběhla za pomocí přídavku izotopově značeného kofeinu.

Senzorické hodnocení

Hodnotitelé byli vybráni, vyškoleni a monitorováni podle mezinárodních ISO norem. Testované výrobky hodnotil tříčlenný odborný panel a dva panely neškolené o celkovém počtu 19 hodnotících. Výrobky byly hodnoceny jak v suchém stavu, tak následně v nálevu. Senzorické hodnocení bylo doplněno porovnáním profilů těkavých sloučenin, které ovlivňují aroma této komodity (metoda SPME-GC/MS).

Přihlásit