Jak testujeme syrová kuřata

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Obsah vody 40 %, množství a složení tuku 25 %, mikrobiologické ukazatele 20 %, deklarace 15 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. Procenta vyjadřují míru splnění kvalitativních požadavků, nikoliv obsah jednotlivých složek.

Obsah vody

Posouzení množství absorbované vody v celých a dělených kuřatech dle NK (ES) č.543/2008; stanoveno % vody a % bílkovin, přepočteno na g vody a g bílkovin a vztaženo na skutečnou hmotnost. Výpočet byl proveden pro všechny tři způsoby chlazení a výsledky byly posouzeny pro jednotlivé způsoby chlazení. Voda zjišťována gravimetrií, bílkoviny Kjeldal.

Množství a složení tuku

Nasycené mastné kyseliny stanoveny plynovou chromatografií s plamenoionizační detekcí (GC-FID), tuk gravimetricky.

Mikrobiologické ukazatele

Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Campylobacter spp. kultivací: ČSN ISO 10272 - 1, ČSN P ISO/TS 10272 - 2. Stanovení počtu Escherichia coli - technika počítání kolonií: ČSN ISO 16649 - 1, ČSN ISO 16649 - 2. Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) kultivací: ČSN EN ISO 6888 - 1,2,3. Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes: ČSN EN ISO 11290 - 1, ČSN EN ISO 11290 - 2. Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Salmonella kultivací: ČSN EN ISO 6579.

Testování citlivosti bakterií k antimikrobiálním látkám mikrotitrační diluční metodou stanovení minimální inhibiční koncentrace; identifikace bakterií a nižších hub metodou MALDI-TOF®.

Deklarace

Kontrola obalu zaměřená na obsah, úplnost a správnost deklarovaných údajů.

Přihlásit