Jak testujeme slunečnicové oleje

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • stabilita: 35 %
  • senzorické hodnocení: 30 %
  • profil mastných kyselin: 10 %
  • nežádoucí látky: 10 %
  • vitamín E: 15 %

Senzorické hodnocení olejů provedl dvanáctičlenný panel zaškolených hodnotitelů. Postup všech senzorických analýz byl v souladu s mezinárodními ISO normami. K hodnocení byly použity nestrukturované stupnice s čtrnácti deskriptory a u celkového hodnocení byla použita pětibodová stupnice.

Při měření stability se zjišťovalo peroxidové číslo, číslo kyselosti a indukční perioda. Peroxidové číslo a číslo kyselosti bylo stanoveno titračně postupem dle ČSN EN ISO 3960, respektive ČSN EN ISO 660 Tepelná stabilita oleje byla zjišťována prostřednictvím indukční periody. Ta byla stanovena pomocí přístroje Rancimat a vyjádřena jako indukční perioda za podmínek izotermní oxidace vzorků (teplota 120 ±1 °C) proudem vzduchu (průtok 20 l·h-1).

Složení mastných kyselin bylo po derivatizaci stanoveno pomocí metody plynové chromatografie s plamenno-ionizační detekcí.

Hodnocení nežádoucích látek zahrnovalo stanovení látek skupiny MPCD (esterů 3-MCPD, esterů 2-MCPD a esterů glycidolu) a pesticidový screening. Látky skupiny MPCD bylo analyzovány metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí podle AOCS Official methods CD 29a-13.Pesticidový screening byl proveden metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí a kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí.

Obsah vitamínu E byl stanoven pomocí metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie s amperometrickým detektorem.

Přihlásit